Ustalanie priorytetów w zarządzaniu projektami

Ustalanie priorytetów w zarządzaniu projektami - blog o zarządzaniu

Priorytetyzacja ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu zasobami projektu. W czasie kryzysu i ograniczonych zasobów w przedsiębiorstwach jest to bardzo istotne z punktu widzenia podejmowanych decyzji dotyczących uruchomienia nowych projektów, bądź rewidowania już istniejącego portfela projektowego w celu uwolnienia zasobów.

Zarządzanie priorytetami, w zależności od zaistniałych potrzeb możemy wyobrazić sobie w różnych wariantach:

Model dopasowania strategicznego projektu – umożliwia ocenę projektu pod kątem wsparcia założeń strategii przedsiębiorstwa. Im wyższa korelacja celów projektu z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, tym większa jego wartość i potencjał.

Model korzyści biznesowych i ryzyka – pozwala na ocenę korzyści biznesowych jakie stawiane są przed projektem w relacji do ryzyka wdrożenia projektu. Wykorzystując to narzędzie możemy wytypować projekty, które mając niskie korzyści biznesowe i wysokie ryzyko wdrożenia, nadają się w pierwszej kolejności do bliższego przyjrzenia w celu redukcji kosztów (oraz optymalizacji budżetu projektu).

Model złożoności projektu – model ten umożliwia ocenę projektu pod kątem trudności wdrożenia. Oceniając wpływ projektu na poszczególne obszary organizacji szacujemy złożoność planowanej zmiany. W oparciu o benchmarki możemy wstępnie ocenić nie tylko złożoność, ale także szacowany czas wdrożenia. Umożliwi to odpowiednią alokację zasobów na projekty już na początku procesu realizacji.

Aby prawidłowo oszacować projekt możemy posłużyć się odpowiednio skonstruowanym modelem oceny. Dzięki zastosowaniu takiego narzędzia można w krótkim czasie przeprowadzić ocenę, a co najważniejsze zrobić to w zestandaryzowany sposób dla wszystkich projektów. Daje nam to możliwość porównywania projektów, ustawienia priorytetów i świadomego podejmowania decyzji.

A to wszystko zrobisz w jednym skutecznym narzędziu do zarządzania projektami: Flexiproject.


Piotr Paturalski - FlexiSolutions

Piotr Paturalski – Menedżer odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie produktów FlexiSolutions w obszarze zarządzania projektami i portfelami projektów.