Zarządzanie harmonogramem

Zakładka harmonogram stanowi serce systemu FlexiProject. Jest to podstawowy ekran służący organizacji pracy oraz monitorowaniu stopnia realizacji projektu.

Zakładka harmonogram - zarządzanie harmonogramem - blog o zarządzaniu projektami

W skład ekranu wchodzi drzewo harmonogramu, przedstawione w postaci tabelarycznej oraz jego wizualizacja w postaci wykresu Gantta. Tworzą one wspólną całość, umożliwiając użytkownikowi wygodne i intuicyjne planowanie przebiegu projektu oraz sprawne jego wykonywanie.

Drzewo harmonogramu składa się z zadań oraz kamieni milowych. Zadanie reprezentuje funkcjonalną całość, zdefiniowaną co do czasu trwania, zakresu prac, wykorzystania zasobów i dostarczanych produktów w projekcie. Jest to podstawowy element każdego harmonogramu.

Poza zadaniami, harmonogram w programie FlexiProject pozwala również na definiowanie kamieni milowych. Symbolizują one najważniejsze z punktu widzenia realizacji projektu wydarzenia.

Dodawanie elementów harmonogramu

Jeśli chcesz dodać nowe elementy harmonogramu, możesz to zrobić na dwa sposoby. Jednym z nich jest wykorzystanie przycisku znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu. Po jego naciśnięciu rozwinięta zostanie lista, z której możesz wybrać interesujący Cię rodzaj elementu:

Dodawanie elementów harmonogramu - zarządzanie harmonogramem - blog o zarządzaniu projektami

Wybierz odpowiedni rodzaj, a otworzy się pusty modal elementu do wypełnienia. Po jego zapisaniu element harmonogramu zostanie utworzony i uwidoczni się na harmonogramie.

Wskazówka: Korzystaj z tego sposobu dodawania elementów jeśli w momencie definiowania chcesz również określić ich powiązania z innymi modułami projektu.

Drugim sposobem budowania harmonogramu jest wykorzystanie tabeli Gantta. Kliknij prawym przyciskiem myszy na istniejący element harmonogramu. Otworzy Ci się lista rozwijana, w której możesz wybrać rodzaj elementu oraz jego położenie względem wybranego elementu harmonogramu:

Po wyborze odpowiedniej opcji, w wybranym miejscu pojawi się pusty wiersz z kursorem. Aby dodać zadanie wpisz jego nazwę i następnie potwierdź klikając na ekran poza aktywną komórką lub wciskając klawisz ENTER.

Dodawanie zadania - zarządzanie harmonogramem - blog o zarządzaniu projektami

Wskazówka: Jest to najszybszy i najprostszy sposób definiowania nawet bardzo złożonych harmonogramów. Tworzone elementy są jednak niewypełnione i wymagają dalszego dopracowania.

Zagnieżdżanie elementów

W zależności od potrzeb możesz chcieć pogrupować zadania w obrębie innych zadań, np. aby utworzyć fazy w projekcie. System FlexiProject wspiera takie zagnieżdżanie elementów harmonogramu. W tym celu przejdź do modala zadania lub kamienia milowego. Znajdziesz na nim pole Rodzic:

Pole rodzic - zarządzanie harmonogramem - blog o zarządzaniu projektami

Kliknij w nie, a następnie z wyświetlonego drzewa wybierz element harmonogramu, który ma być bezpośrednim rodzicem edytowanego zadania. Po zapisie rodzic będzie zapamiętany i zostanie to odzwierciedlone na harmonogramie.

Pamiętaj że daty, statusy oraz postęp rodzica wynikają z wartości wprowadzonych na jego dzieciach.

Relacje na harmonogramie

Jeśli w tworzonym harmonogramie znajdują się zadania, których kolejność wykonywania jest istotna, warto stworzyć między nimi relację. W ten sposób będziesz miał pewność, że wybrane zadania nie wystartują przed końcem swoich poprzedników. Nawet jeżeli poprzednicy opóźnią się i w systemie zostaną zmienione im daty, wszyscy następnicy dostosują się do tej zmiany.

Aby stworzyć relację między zadaniami otwórz szczegóły jednego z nich. Znajdziesz tam sekcję Załączniki. Kliknij na przycisk +.

Sekcja załącznik - zarządzanie harmonogramem - blog o zarządzaniu projektami

Otwarty zostanie modal definiowania relacji, który wygląda następująco:

Modal definiowania relacji - zarządzanie harmonogramem - blog o zarządzaniu projektami
1. Pole Od – pole służące do wyboru poprzednika w relacji.

2. Pole Do – pole służące do wyboru następnika w relacji.

3. Zamień miejscami – przycisk służący do zamiany miejscami wyżej wybranych elementów.

W polu Od wybrane jest aktualnie otwarte zadanie. Jeśli chcesz zdefiniować następnika do zadania, kliknij w pole Do i z drzewa harmonogramu wybierz pożądane zadanie. Jeśli chcesz zdefiniować poprzednika do obecnie otwartego zadania naciśnij przycisk zamień miejscami. Obecnie otwarte zadanie znajdzie się wtedy w polu Do, a pole Od zostanie puste. Następnie wybierz element harmonogramu w polu Od :

Relację zatwierdź przyciskiem Potwierdź.

Przenoszenie zadań w drzewie harmonogramu

Do przenoszenia elementów w drzewie harmonogramu służy mechanizm typu Przeciągnij i Upuść (Drag and Drop). Aby przenieść zadanie, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na pierwszej komórce w wierszu elementu. Następnie przeciągnij element w miejsce docelowe i puść lewy przycisk myszy:

W trakcie przesuwanie o miejscu docelowym będzie Cię informować ukazujące się obramowanie. Pojedyncza linia pojawiająca się nad najechanym kursorem wierszem oznacza umieszczenie elementu powyżej. Gdy linia pojawi się pod wierszem element zostanie przeniesiony poniżej w drzewie harmonogramu:

Przesuwanie - zarządzanie harmonogramem - blog o zarządzaniu projektami

Trzecią możliwością jest pojawienie się pełnego obramowania wokół wiersza. Oznacza ono umieszczenie elementu jako ostatnie dziecko zaznaczonego obramowaniem zadania: