Projekt Zespół

Lista zasobów – informacje

 1. Dodawanie – za pomocą przycisku możemy dodać nowe zasoby do projektu. Po kliknięciu pojawia się okno, w którym mamy do wyboru listę wszystkich użytkowników w systemie.
 2. Zmiana widoku – za pomocą przycisku możemy przejść do widoku alokacji.
 3. Użytkownik – lista przedstawia zasoby przypisane do projektu. Klikając w nazwę użytkownika, pojawiają się szczegóły alokacji wybranego użytkownika.
 4. Stawka – stawka za godzinę pracy przypisana do użytkownika.
 5. Suma alokacji – kolumna przedstawia sumę wszystkich godzin przypisanych do projekt danemu użytkownikowi.
 6. Koszt – przedstawia całkowity koszt zasobu na projekcie wynikający z przemnożenia stawki przez sumę godzin zaalokowanych.

Lista zasobów – alokacja

 1. Dodawanie – za pomocą przycisku możemy dodać nowe zasoby do projektu. Po kliknięciu pojawia się okno, w którym mamy do wyboru listę wszystkich użytkowników w systemie.
 2. Kalendarz – informacja przedstawia jaki okres jest przedstawiany na ekranie. Klikając w datę, możemy wybrać inny okres, do którego chcemy przejść.
 3. Zmiana zakresu – za pomocą strzałek możemy przejść do innych okresów kalendarza.
 4. Zmiana widoku – za pomocą przycisku możemy przejść do widoku informacji.
 5. Użytkownik – klikając w nazwę użytkownika pojawiają się szczegóły alokacji wybranego użytkownika.
 6. Przekroczenie dostępności – wartość informuje o liczbie godzin zaalokowanych na projekt danego dnia. Kolorem czerwonym jest oznaczane przekroczenie dostępności użytkownika.
 7. Maksymalne wykorzystanie– kolor niebieski oznacza maksymalne wykorzystanie dostępności.
 8. Wolna dostępność – kolorem zielonym oznaczamy wolne dostępności użytkownika.
 9. Suma alokacji – wiersz pokazuje sumę alokacji wszystkich zasobów w danym dniu.

Szczegóły alokacji

 1. Użytkownik – informacja o zasobie, którego informacje są wyświetlane.
 2. Usunięcie – za pomocą przycisku możemy usunąć zasób z projektu. Usunięcie zasobu powoduje też zabranie mu uprawnień do projektu oraz wyczyszczenie alokacji na projekcie.
 3. Zamknięcie – za pomocą przycisku możemy zamknąć okno szczegółów.
 4. Stawka – stawka za godzinę pracy przypisana do użytkownika.
 5. Kalendarz – informacja przedstawia, jaki okres jest przedstawiany na ekranie. Klikając w datę, możemy wybrać inny okres, do którego chcemy przejść.
 6. Zmiana zakresu – za pomocą strzałek możemy przejść do innych okresów kalendarza.
 7. Całkowita dostępność – informacja przedstawia całkowitą dostępność użytkownika danego dnia.
 8. Przekroczenie dostępności – wartość informuje o liczbie godzin zaalokowanych na projekt danego dnia. Kolorem czerwonym jest oznaczane przekroczenie dostępności użytkownika.
 9. Maksymalne wykorzystanie– kolor niebieski oznacza maksymalne wykorzystanie dostępności.
 10. Wolna dostępność – kolorem zielonym oznaczamy wolne dostępności użytkownika.
 11. Alokacja masowa klikając w ten przycisk otrzymujemy okno, w którym możemy wprowadzić dostępność na większy zakres dni niż widoczny na ekranie.
  Wybieramy zakres, w jakim chcemy wprowadzić alokację, dni tygodnia, w jakich chcemy je wprowadzić oraz wartość godzinową, która zostanie wprowadzona. Nowe wartości nadpisują obecnie przypisane.
 12. Nazwa projektu – lista przedstawia projekty, do których jest przypisany użytkownik. W pierwszym wierszu jest zawsze wyświetlany obecny projekt.
 13. Edycja alokacji – miejsce, w którym można wprowadzić alokację na projekcie danego dnia. Poniżej są wyświetlane alokacje użytkownika tego dnia na innych projektach.
 14. Usunięcie alokacji – za pomocą przycisku możemy usunąć alokację w cały widocznym okresie.